Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

HƯỚNG DẪN MUA SUẤT CHẠY, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ RACE JUNGLE GUIDELINES FOR BUYING RACE JUNGLE RACE PRODUCTS AND SERVICES

HƯỚNG DẪN MUA SUẤT CHẠY, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ RACE JUNGLE GUIDELINES FOR BUYING RACE JUNGLE RACE PRODUCTS AND SERVICES

Mỗi BTC sẽ có quy trình mua suất chạy, các sản phẩm dịch vụ khác nhau. Lần đầu tiên làm quen luôn nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi quen rồi thì nhoáng cái là xong bởi platform của Race Jungle tân tiến lắm, chả thua Shopee hay sàn thương mại điện tử nào đâu.

Thật vậy ư, cả nhà cùng mua thử theo hướng dẫn dưới đây xem sao nhé !

Each Organizer will have a different process to buy running tickets, products and services. The first time registering is always a lot of surprises, but once you get used to it, it's very easy and fast because Race Jungle's platform is very advanced, not inferior to Shopee or any e-commerce platform.

Indeed, please try it according to the instructions below and see how it goes!

 

A. QUY TRÌNH MUA SUẤT CHẠY/ SẢN PHẨM DỊCH VỤ:
A. PRODUCTS AND SERVICE BUYING PROCESS:

 

1, Truy cập: https://racejungle.com/

1, Access: https://racejungle.com/

 

2, Tích vào phần cửa sổ nhỏ và chọn vào link sản phẩm

2, Tick the small window and select the product link

 

3, Chọn giải/sản phẩm dịch vụ -> chọn cự ly hoặc sản phẩm dịch vụ -> chọn số lượng -> thêm vào giỏ hàng.
3, Select race/products and services -> select distances or products and services -> select quantity -> add to cart.

 

4, Thanh toán  giỏ hàng. Hệ thống sẽ gửi email xác nhận hoặc gửi MÃ GHI DANH sau khi thanh toán thành công.

4, Checkout the shopping cart. The system will send a confirmation email or an REGISTRATION CODE after successful payment.

 

5, Ghi danh tham gia vào cuộc đua theo hướng dẫn trong email.

5, Register to participate in the race according to the instructions in the email.

 

# Lưu ý:

- VĐV sẽ nhận được MÃ GHI DANH tương ứng với giải, cự ly và số lượng đã đăng ký.

- Với các sản phẩm dịch vụ khác VĐV sẽ nhận email xác nhận thanh toán thành công đơn hàng.

- Mọi thao tác trên hệ thống Race Jungle đều cần dùng mã ghi danh này.

- VĐV cần bảo mật tuyệt đối mã ghi danh được cấp cho mình.

 

# Note:

- Athletes will receive a REGISTRATION CODE corresponding to the tournament, distance and number registered.

- With other products and services, athletes will receive an email confirming the successful payment of the order.

- All operations on the Race Jungle system need to use this registration code.

- Athletes need to absolutely keep the registration code assigned to them.

Bài sau →