Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

Điều khoản dịch vụ

1. Giới thiệu

 

 1. Chào mừng bạn đến với tổ hợp các trang web, các ứng dụng dành cho thiết bị di động trong Điều khoản dịch vụ này (gọi chung là "Trang web của Race Jungle"), cung cấp các dịch vụ thông qua trang web ("Dịch vụ") do New Race.,JSC (Công ty cổ phần Đường Đua Mới), các công ty con và các chi nhánh của công ty (gọi chung là "Race Jungle"; "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").
 2. Các điều khoản, điều kiện, quy tắc hoặc nguyên tắc được đăng trên Trang web hoặc bằng cách sử dụng các Dịch vụ đi kèm các điều khoản bổ sung (gọi chung là "Điều khoản Dịch vụ") quy định việc bạn truy cập và sử dụng, bao gồm bất kỳ nội dung, chức năng và dịch vụ nào được cung cấp trên các trang web của Race Jungle, cho dù là khách hoặc người dùng đăng nhập.
 3. Race Jungle là nền tảng đăng ký sự kiện và các dịch vụ tham gia, mà người sử dụng là Ban tổ chức, đơn vị tính giờ, người quản lý - người có quyền tạo trang sự kiện, thiết lập điều kiện đăng ký, thanh toán, kêu gọi quyên góp, nắm được kết quả, kho ảnh, dịch vụ công nghệ cho các sự kiện để những người sử dụng trang web và tham gia vào các sự kiện ("Vận động viên") dùng những dịch vụ này.
 4. Race Jungle và bất kỳ công ty con/chi nhánh nào được gọi chung là "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi" và "bạn" hoặc “của bạn" là những từ sử dụng chung cho tất cả người dùng của Race Jungle Sites, bao gồm nhưng không giới hạn cả Vận động viên và Ban tổ chức sự kiện. Xin lưu ý rằng điều khoản đặc biệt có thể áp dụng đối với một số Dịch vụ được cung cấp trên trang web, bao gồm tất cả nội dung cao cấp đòi hỏi đăng ký thành viên, quy định cho chương trình khuyến mãi riêng biệt, hoặc các tính năng hoặc hoạt độn…và các điều khoản này sẽ được đăng tải trên trang web của Race Jungle. Bất kỳ điều khoản bổ sung thêm vào Điều khoản Dịch vụ này và trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào thì áp dụng các Điều khoản Dịch vụ này.

 

2. Chấp thuận Điều khoản Dịch vụ

 

 1. Bằng cách sử dụng trang web của Race Jungle hoặc nhấp chuột để chấp nhận hoặc đồng ý khi tùy chọn này gửi đến bạn, bạn chấp nhận và đồng ý ràng buộc đồng thời tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của chúng tôi, có kèm các điều khoản bổ sung.  Trang Race Jungle được cung cấp và sử dụng cho người từ 13 tuổi trở lên. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Bảo mật hoặc dưới 13 tuổi, bạn không được quyền truy cập hoặc sử dụng trang web của Race Jungle.
 2. Truy cập trang web của Race Jungle, đăng ký và bảo mật tài khoản: Chúng tôi bảo lưu quyền thu hồi hoặc sửa đổi trang Race Jungle, và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào mà chúng tôi cung cấp trên trang web của Race Jungle, theo ý của chúng tôi mà không cần thông báo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì tất cả hoặc bất kỳ mục nào trong trang web của Race Jungle không có sẵn tại một thời điểm nào đó. Đôi khi, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập một số phần của trang Race Jungle, hoặc toàn bộ trang web của Race Jungle, với tất cả người dùng, bao gồm cả người dùng đã đăng ký.
 3. Để đăng ký tham gia sự kiện hoặc sử dụng một phần của trang Race Jungle, bạn có thể được yêu cầu tạo Tài khoản Race Jungle, bao gồm cung cấp tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin khác theo yêu cầu của Race Jungle hoặc Người quản lý. Race Jungle cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp hình ảnh chụp lại của các giấy tờ tuỳ thân và lưu trữ nó tối đa 13 tháng kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn vào hệ thống. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật của thông tin Tài khoản Race Jungle và tất cả các hoạt động liên quan đến Tài khoản Race Jungle của bạn. Đó là điều kiện để bạn sử dụng trang web của Race Jungle khi tất cả thông tin bạn cung cấp trên trang Race Jungle đều đúng, cập nhật và đầy đủ. Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn cung cấp thông qua trang Race Jungle bằng cách sử dụng bất kỳ tính năng tương tác nào trên trang web của Race Jungle, được quyền điều chỉnh bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi và bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện các hành động liên quan đến thông tin phù hợp với Chính sách Bảo mật. Bạn chấp thuận chuyển tiếp những thông tin đó đến các quốc gia khác để lưu trữ, xử lý hoặc các mục đích sử dụng khác thông qua Race Jungle. Bạn cũng chấp thuận Tài khoản Race Jungle của bạn là tài sản cá nhân và không cho phép bất kỳ ai quyền truy cập vào trang Race Jungle này hoặc bất kỳ mục nào bằng cách sử dụng tên người dùng, mật khẩu hoặc các thông tin bảo mật khác của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào khi bạn không bảo mật tên dùng và mật khẩu. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ sự truy cập trái phép hoặc khi có ai khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật khác bằng cách gửi email tới support@racejungle.com. Bạn nên thận trọng khi truy cập tài khoản của mình từ máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung để người khác không thể xem hoặc ghi lại mật khẩu hoặc thông tin cá nhân khác của bạn.
 4. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tài khoản, mật khẩu hoặc các nhận dạng khác, bất kể bạn cung cấp cho chúng tôi hay do chúng tôi cung cấp bất cứ thông tin nào vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các mục trong Điều khoản Dịch vụ này.

 

3. Giấy phép

 

 1. Race Jungle cấp cho bạn quyền hạn không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không cấp phép qua lại, có thể hủy bỏ quyền truy cập và sử dụng Trang web và Dịch vụ của Race Jungle với các mục đích sau:
  • 3.1.1. Tìm kiếm, đăng ký hoặc tham gia các sự kiện trên Race Jungle Sites.
  • 3.1.2. Truy cập, công bố kết quả, hoặc sử dụng các chức năng trong Tài khoản Race Jungle của bạn.
  • 3.1.3. Thiết lập đăng ký sự kiện, các trang chính của sự kiện, hoặc sử dụng các trang Race Jungle để thúc đẩy, tổ chức, vận hành, thanh toán, hoặc sử dụng các chức năng khác như người quản lý.
 2. Bất kể các điều khoản đã nói ở trên, bạn không được sao chép, sửa đổi, công khai, phát tán hoặc tạo các tác phẩm phái sinh hoặc phá hoại bất kỳ kiểm soát truy cập nào đối với các trang web của Race Jungle, cho bất kỳ mục đích nào không được cho phép cụ thể ở đây. 
 3. Bạn chấp thuận sẽ tuân thủ tất cả các điều luật, quy tắc và quy định hiện hành trong và ngoài nước khi sử dụng trang Race Jungle. Nếu bạn là người quản lý và thu thập thông tin từ người sử dụng trang Race Jungle, bạn phải có sự kết nối giữa chính sách bảo mật hiện hành với việc thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu của bạn, bao gồm bất kỳ tiết lộ nào cho bất kỳ bên thứ ba nào và chính sách đó phải tuân thủ với tất cả các luật và quy định về bảo mật dữ liệu hiện hành.

 

4. Đăng ký Sự kiện, trả phí và Lệ phí 

 

 1. Race Jungle cung cấp quyền hạn cho người quản lý được có điều kiện đăng ký và thanh toán cho các sự kiện, sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm tài trợ và gây quỹ, nhưng Race Jungle có thể không phải là người tổ chức hoặc chủ sở hữu các sự kiện đó. Người quản lý chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của sự kiện bao gồm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của tất cả các thông tin được đăng tải về sự kiện và đảm bảo sự kiện đáp ứng tất cả các điều luật, quy tắc và quy định hiện hành.
 2. Nếu bạn muốn thanh toán hoặc đăng ký một sự kiện thông qua Race Jungle Sites, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin, bao gồm cả thông tin thẻ tín dụng, để hoàn tất giao dịch. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và phí do bạn phát sinh, bao gồm bất kỳ khoản thuế áp dụng, phí xử lý hoặc các khoản phí khác. Bạn bảo đảm tất cả thông tin bạn cung cấp chính xác và đồng ý với Race Jungle cung cấp thông tin đó cho người quản lý và các bên thứ ba khác để tạo thuận lợi cho giao dịch. Người quản lý có thể tính phí xử lý không hoàn lại hoặc phí dịch vụ, hoặc được chuyển đổi cho vận động viên hoặc được bao gồm trong giá đăng ký không nằm trong quá trình đăng ký. Phí xử lý được thanh toán bởi các vận động viên trên nền tảng quản lý đăng ký của Race Jungle. Các vận động viên cũng có thể bị tính phí bổ sung bao gồm cơ sở vật chất, sử dụng, dịch vụ bổ sung, phí dịch vụ thực hiện thay đổi thông tin, phí vận chuyển khi cần thực hiện vận chuyển, hoặc các khoản phí khác do người quản lý quy định. Xin lưu ý rằng khoản phí nhất định có thể được tính bởi ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của bạn bao gồm phí đăng ký sự kiện hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ ngoại tệ hoặc từ người quản lý nước ngoài. Race Jungle khuyên bạn tham khảo các tổ chức tài chính thích hợp trước khi thực hiện giao dịch để hiểu tất cả các khoản phí hiện hành, phí thẻ tín dụng và tỷ giá chuyển đổi tiền tệ (nếu có).
 3. Race Jungle không phải là một bên đại diện hoặc đảm bảo cho sự kiện, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan được cung cấp bởi Ban tổ chức sự kiện hoặc các bên thứ ba khác thông qua Race Jungle Sites. Race Jungle sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại phát sinh từ bất kỳ tương tác hoặc giao dịch nào giữa Ban tổ chức sự kiện và vận động viên. Race Jungle không chịu trách nhiệm về việc kiểm tra bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động khác của Ban tổ chức sự kiện hoặc nhân viên, các chi nhánh, nhà thầu hoặc các bên liên quan. Các Ban tổ chức sự kiện có thể áp đặt các điều khoản và điều kiện bổ sung liên quan đến các sự kiện, sản phẩm và dịch vụ của họ. 
 4. Lệ phí tham gia, lệ phí đăng ký hoặc các loại lệ phí khác do các Ban tổ chức sự kiện quyết định và phải công bố trên trang bán hàng của Race Jungle trước hoặc trùng thời điểm mở đăng ký sự kiện. Mức lệ phí có thể thay đổi theo thời gian để ưu đãi cho những người mua sớm. 
 5. Khi đăng ký tham gia bất kỳ một sự kiện nào do bất kỳ Ban tổ chức nào tổ chức, có phí hoặc miễn phí, người tham gia sẽ được Ban tổ chức sự kiện đó hướng dẫn đầy đủ lịch trình tham gia, quy định và điều lệ chung khi tham gia, người tham gia phải chấp nhận cam kết tuân thủ các điều khoản tham gia và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của BTC và của người quản lý Race Jungle Sites. Người tham gia được Công ty Cổ phần Đường Đua Mới hỗ trợ và bảo đảm các quyền lợi mà các Ban tổ chức đã cam kết với người tham gia. Ban tổ chức phải ký kết cam kết tuân thủ và đảm bảo mọi quyền lợi đã công bố cho người mua dịch vụ tham gia sự kiện với Công ty Cổ phần Đường Đua Mới. Trong trường hợp có sự thay đổi sự kiện bất kỳ tác động tới quyền lợi của người tham gia, các Ban tổ chức phải đảm các quyền lợi của người tham gia và có thể sẽ phải thực hiện hoàn lệ phí do không thực hiện đẩy đủ các quyền lợi đã công bố. 

 

5. Hoàn lại tiền và hủy bỏ sự kiện

 

 1. Ban tổ chức sự kiện và chủ của các nhãn hàng chịu trách nhiệm đăng tải các chính sách hoàn, huỷ và trao đổi đối với từng sự kiện, sản phẩm hoặc dịch vụ được bán qua trang Race Jungle. Bạn hiểu và đồng ý cho Ban tổ chức sự kiện có quyền bảo lưu, quyền hủy bỏ sự kiện vì nhiều lý do khác nhau bao gồm trong giới hạn như điều kiện thời tiết xấu, chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh, bạo loạn hoặc các lý do khác ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc an ninh của những người tham gia và khán giả. 
 2. Nếu bạn cần yêu cầu hoàn lại tiền hoặc có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc mua hàng, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức sự kiện để được hỗ trợ xử lý. Trang web của Race Jungle chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giữa Vận động viên và Ban tổ chức Sự kiện. Trang web của Race Jungle sẽ không chịu trách nhiệm với Vận Động viên hoặc Ban tổ chức Sự kiện về hành động thực hiện thành công hay không của mình trong việc giải quyết hoặc không giải quyết bất kỳ tranh chấp nào. 
 3. Mọi trường hợp yêu cầu hoàn huỷ sẽ không được ưu tiên thực hiện trước nếu đang trong thời gian Ban tổ chức Sự kiện đang thực hiện các hoạt động thông tin phục vụ các chính sách chung như chính sách bảo lưu, chính sách hỗ trợ người tham gia để tăng an toàn, chính sách hỗ trợ chính quyền để phục vụ các ngành chức năng của nhà nước, chính sách nhân đạo hoặc các hoạt động khắc phục hậu quả trong trường hợp khẩn cấp. 
 4. Hoàn tiền khi huỷ sự kiện có thể sẽ không được hoàn tiền 100% chi phí đã bỏ ra mua hàng. Tỉ lệ hoàn tiền có thể khác nhau trên từng người và tuỳ thuộc vào chính sách của mỗi Ban tổ chức của giải chạy. Trong trường hợp không công bố, cách tính toán phần tiền sẽ hoàn thông thường sẽ dựa trên các chi phí mà Ban tổ chức đã chi cho khâu vận hành hoặc vật phẩm của sự kiện đã sản xuất, sau đó phần chi phí còn lại sẽ được tính là phần chi phí hoàn lại cho người tham gia. 
 5. Nếu có hoàn tiền, các Ban tổ chức các sự kiện phải cam kết hoàn thành nghĩa vụ hoàn tiền trong khoảng thời gian tối đa 01 năm kể từ ngày công bố hoặc xác nhận với người được hoàn tiền. 
 6. Hình thức hoàn tiền có thể đa dạng và dựa vào phương thức thanh toán ban đầu của người mua dịch vụ. Khi thực hiện hoàn tiền, có thể Ban tổ chức sự kiện sẽ liên hệ với người mua dịch vụ để lựa chọn hình thức hoàn tiền như chuyển khoản, hoàn tiền qua thẻ, tiền mặt hoặc quy đổi thành một dịch vụ hoặc sản phẩm khác nếu hai bên đồng thuận chấp nhận. 
 7.  

 

6. Video, ảnh và Kết quả sự kiện

 

 1. Khi tham gia vào một sự kiện qua trang web của Race Jungle có hiển thị ảnh, video hoặc kết quả ("hình ảnh và dữ liệu của VĐV”), bạn mặc nhiên đồng ý cho Race Jungle một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền để sử dụng hình ảnh của bạn trong các hình ảnh và dữ liệu của vận động viên được tải lên bởi các Ban tổ chức Sự kiện trên các trang web của Race Jungle.
 2. Nếu bạn là Ban tổ chức sự kiện hoặc thay mặt Ban tổ chức sự kiện tải lên bất kỳ Ảnh và Dữ liệu của Người tham gia nào, đồng nghĩa bạn chấp thuận cho Race Jungle giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng được, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền để sử dụng Hình ảnh và dữ liệu của VĐV trên trang web của Race Jungle.

 

7. Điều khoản cấm sử dụng


Bạn có thể sử dụng trang web của Race Jungle cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn đồng ý không sử dụng trang web của Race Jungle trong các trường hợp sau:

 1. Vi phạm bất kỳ điều luật, quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam (bao gồm, không giới hạn, bất kỳ luật nào liên quan đến xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến và đi từ Việt Nam hoặc các nước khác.
 2. Với mục đích khai thác, gây tổn hại hoặc cố gắng khai thác hoặc gây hại cho trẻ vị thành niên bằng gửi trẻ những nội dung không phù hợp, yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân hoặc bất kỳ thông tin khác.
 3. Gửi, cố ý nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc sử dụng lại bất kỳ tài liệu nào không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung như đã nêu trong các Điều khoản Dịch vụ này.
 4. Truyền tải hoặc mua bất kỳ tài liệu quảng cáo nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, bao gồm bất kỳ "thư rác", "chuỗi thư" hoặc "spam" hoặc bất kỳ lời chào mời nào khác.
 5. Tham gia vào bất kỳ hành vi nào hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc hưởng lợi tới bất kỳ ai đối với trang web của Race Jungle, hoặc do chúng tôi xác định gây hại cho Racejungle hoặc người sử dụng trang Race Jungle tiết lộ.

Ngoài ra, bạn đồng ý không:

 1. Sử dụng trang web của Race Jungle dưới bất kỳ hình thức nào có thể vô hiệu hóa, gây quá tải, gây tổn hại hoặc làm ảnh hưởng đến trang web hoặc can thiệp vào việc sử dụng trang Race Jungle của bất kỳ bên nào, bao gồm khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua trang Race Jungle.
 2. Sử dụng bất kỳ robot, thiết bị tự động, phương tiện nào để truy cập vào trang web của Race Jungle cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên trang Race Jungle.
 3. Sử dụng bất kỳ quy trình thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên trang web của Race Jungle hoặc cho bất kỳ mục đích trái phép nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.
 4. Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào cản trở hoạt động của Race Jungle Sites.
 5. Tấn công bằng bất kỳ virut, trojan, sâu, bom logic hoặc các vật liệu khác độc hại hoặc có hại về công nghệ.
 6. Cố gắng truy cập trái phép vào, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc phá hoại bất kỳ phần nào của Race Jungle Sites, máy chủ lưu trữ các trang web của Racejungle, hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Race Jungle Sites.
 7. Tấn công các trang web của Race Jungle thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ.
 8. Cố gắng can thiệp vào các hoạt động làm việc đúng chuẩn của các trang web của Race Jungle.

 

8. Sự đóng góp của người sử dụng

 

 1. Các trang web của Race Jungle có thể chứa các bảng tin, các cuộc trò chuyện hoặc nhắn tin, các trang cá nhân hoặc các sự kiện, hồ sơ, diễn đàn và các tính năng tương tác khác (gọi chung là "Dịch vụ tương tác") cho phép người dùng đăng, gửi, công bố, hiển thị hoặc truyền tải tới người dùng khác (gọi là "đăng") nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là "Đóng góp của Người dùng") trên Trang web của Race Jungle. Tất cả các Đóng góp của Người dùng phải tuân thủ Tiêu chuẩn Nội dung được nêu trong các Điều khoản Sử dụng này.
 2. Bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào đăng lên trang web sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền khi bạn đóng góp thông tin về Người sử dụng trên trang Race Jungle, bạn cho phép chúng tôi, các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và những người được cấp phép, người kế nhiệm và giao quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hiển thị, phân phối được tiết lộ cho bên thứ ba các tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào. Bạn hiểu rằng bằng cách gửi bài, tin nhắn, văn bản, tệp, hình ảnh, video, ảnh, âm thanh hoặc các tài liệu khác trên Trang Race Jungle ("Người dùng Đóng góp"), bạn đang cấp cho Race Jungle, các công ty con, chi nhánh, quyền sử dụng, tái sản xuất, trình bày, phân phối, điều chỉnh, thực hiện và chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của Tài khoản Người dùng không thể thu hồi được, được thanh toán đầy đủ, không độc quyền trên toàn thế giới.
 3. Bạn đại diện và đảm bảo rằng:
  • 8.3.1. Bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với các Đóng góp của Người dùng và có quyền cho phép chúng tôi, các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và những người dùng được cấp phép, người kế nhiệm và người được chỉ định của họ.
  • 8.3.2. Tất cả các Đóng góp của Người dùng sẽ tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.
  • 8.3.3. Bạn hiểu và chấp nhận chịu trách nhiệm cho bất kỳ Đóng góp của bạn, và chính bạn chứ không phải RaceJungle, chịu toàn bộ trách nhiệm về nội dung đó, bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy, chính xác và phù hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, hoặc có trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ Đóng góp do bạn đăng hoặc bất kỳ người sử dụng nào khác của Race Jungle Sites.

 

9. Giám sát và Thi hành: Chấm dứt


Chúng tôi có quyền:

 1. Xóa hoặc từ chối gửi bất kỳ Đóng góp của Người dùng nào vì bất kỳ lý do nào.
 2. Thực hiện bất kỳ hành động nào đối với sự Đóng góp của Người dùng mà chúng tôi cho là cần thiết hoặc thích hợp theo ý riêng của chúng tôi, nếu chúng tôi cho rằng Đóng góp của Người dùng đó vi phạm Điều khoản dịch vụ, bao gồm cả Tiêu chuẩn Nội dung, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền của bất kỳ người nào khác, đe doạ sự an toàn cá nhân của người sử dụng trang Race Jungle hoặc công chúng và gây ảnh hưởng cho Race Jungle.
 3. Tiết lộ thông tin nhận dạng của bạn hoặc thông tin khác về bạn cho bất kỳ bên thứ ba mà bạn đăng tải vi phạm quyền của họ, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của họ.
 4. Thực hiện hành động pháp lý thích hợp, bao gồm không giới hạn, chuyển tới cơ quan thực thi pháp luật, cho bất kỳ việc sử dụng nào bất hợp pháp hoặc sử dụng trái phép trang web của Race Jungle Sites.
 5. Chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập của bạn đối với tất cả hoặc một phần của trang Race Jungle vì bất kỳ lý do gì, hoặc không có lý do gì, bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản Dịch vụ này.
 6. Chúng tôi có quyền hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc yêu cầu của tòa án để cung cấp danh tính hoặc thông tin khác của bất cứ ai đăng tải bất kỳ tài liệu nào trên các trang web của Race Jungle.
 7. Tuy nhiên, chúng tôi không xem xét tất cả các tài liệu trước khi nó được đăng trên các trang web của Race Jungle, và không thể đảm bảo loại bỏ kịp thời các tài liệu phản cảm sau khi nó đã được đăng. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chính xác, hành động nào liên quan đến truyền, liên lạc hoặc nội dung do bất kỳ người dùng hoặc bên thứ ba nào cung cấp. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ ai về hoạt động được mô tả trong phần này.

 

10. Tiêu chuẩn nội dung

 

Các tiêu chuẩn nội dung này áp dụng cho tất cả các Thành viên đóng góp và sử dụng Dịch vụ Tương tác. Đóng góp của người dùng phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành liên bang, tiểu bang, địa phương và quốc tế. Không giới hạn các mục ở trên, đóng Góp của Người dùng không được:

 1. Chứa bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng, khiêu dâm, khiếm nhã, lăng mạ, gây khó chịu, quấy rối, bạo lực, thù hận, gây hấn hoặc mang yếu tố chính trị.
 2. Mang nội dung khiêu dâm, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc độ tuổi.
 3. Xâm phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ người nào.
 4. Vi phạm các quyền hợp pháp (bao gồm cả quyền công khai và riêng tư) của người khác hoặc chứa bất kỳ tài liệu nào có thể gây ra bất kỳ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo luật quy định hiện hành hoặc gây xung đột với các Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
 5. Có ý định đánh lừa bất kỳ người nào.
 6. Đẩy mạnh bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, hoặc bênh vực, quảng bá hoặc hỗ trợ bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào.
 7. Là nguyên nhân gây phiền toái, bất tiện hoặc lo lắng không cần thiết hoặc gây buồn, bối rối, báo động, phiền toái cho người khác.
 8. Mạo danh bất kỳ ai, giả mạo danh tính hoặc liên kết của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 9. Tham gia các hoạt động thương mại, bán hàng, như các cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mại, trao đổi hàng hóa, quảng cáo.
 10. Gây ấn tượng rằng họ có nguồn gốc từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mà thực tế không phải như vậy.

 

11. Vi phạm bản quyền

 

Các nội dung trên Race Jungle Sites có bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Đường Đua Mới hoặc Công ty Cổ phần Đường Đua Mới được cấp quyền sử dụng cho các nội dung có bản quyền. Người dùng cung cấp nội dung trên Race Jungle Sites đồng ý mọi điều khoản dịch vụ và đồng ý cung cấp quyền sử dụng các nội dung có bản quyền miễn phí và vô điều kiện. 

Theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ("DMCA"), Race Jungle đã chỉ định một đại lý ("Đại lý bản quyền") để nhận thông báo về vi phạm bản quyền được yêu cầu. Nếu bạn (hoặc một đại lý được ủy quyền để hành động nhân danh bạn) tin tưởng rằng công việc của bạn trên trang web của Race Jungle được sử dụng theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp thông báo bằng văn bản cho Đại lý Bản quyền của Race Jungle qua email: support@racejungle.com hoặc bằng đường bưu điện tới Công ty Cổ phần Đường Đua Mới, địa chỉ ghi dưới chân trang, với các thông tin bao gồm: Đại diện Bản quyền với các thông tin sau: 

 1. chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền; 
 2. mô tả sản phẩm có bản quyền đã bị vi phạm; 
 3. mô tả vị trí sản phẩm có bản quyền nằm trên trang Race Jungle, bao gồm cả URL; 
 4. địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn; 
 5. lý do bạn tin tưởng rằng việc sử dụng sản phẩm không được chủ bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép;
 6. dẫn chứng, dưới hình thức khai man, rằng các thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ bản quyền;

Theo DMCA, Race Jungle có thể xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tác phẩm vi phạm nào và có thể chuyển tiếp cho bên vi phạm bản thông báo bằng văn bản của bạn và thông báo của riêng mình rằng sản phẩm đã bị xóa bỏ hoặc vô hiệu hóa. Race Jungle có quyền chấm dứt các thành viên đã đăng nội dung vi phạm.

 

12. Quyền sở hữu trí tuệ

 

 1. Toàn bộ nội dung của Race Jungle Sites được luật bản quyền tác giả coi là tác phẩm tập thể. Race Jungle giữ và sở hữu bản quyền và tất cả quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của từng thành viên, bao gồm không giới hạn các trang, đồ họa, thiết kế, văn bản, bản ghi âm, hình ảnh, tài liệu và nội dung trên Race Jungle Sites, một số trong đó có thể được đăng ký nhãn hiệu. Bạn chấp thuận không sao chép, tái sản xuất, thay đổi, chỉnh sửa, đảo ngược kỹ thuật, phân phối, chuyển nhượng, bán, chuyển, dịch, xuất bản, thực hiện, cấp phép hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ nội dung nào của Race Jungle Sites, bao gồm bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ không có sự đồng ý bằng văn bản của Race Jungle. Tùy thuộc vào những điều khoản và hạn chế khác liên quan đến tài liệu cụ thể, bạn có thể tải thông tin, sự kiện lên trang Race Jungle theo sự cho phép của. Bạn đồng ý rằng Race Jungle không cần cho thêm bất kỳ quyền nào khác để sử dụng các Đóng góp của Người dùng.
 2. Tên Race Jungle, logo và tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu đều là thương hiệu của Race Jungle hoặc các chi nhánh hoặc nhà cấp phép của Race Jungle. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó nếu không có sự cho phép bằng văn bản của Race Jungle. Tất cả tên, biểu trưng, ​​tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu trên trang Race Jungle là các thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

 

13. Tính tin cậy và thông tin được đăng

 

 1. Thông tin được trình bày trên trang web của Race Jungle được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Nếu bạn tin cậy những thông tin này thì bạn phải chịu hoàn toàn chịu rủi ro. Chúng tôi từ chối tất cả trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự tin cậy các tài liệu đó bởi bạn hoặc bất kỳ khách truy cập nào khác vào trang web của Race Jungle, hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó. Đôi khi chúng tôi có thể cập nhật nội dung trên trang Race Jungle, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc cập nhật. Bất kỳ tài liệu nào trên trang Race Jungle có thể đã lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các tài liệu đó.
 2. Các trang web của Race Jungle này bao gồm nội dung do bên thứ ba cung cấp, bao gồm các tài liệu được cung cấp bởi những người dùng khác, các blogger và các bên cấp phép, các nhà cung cấp, các nhà tổng hợp và / hoặc các dịch vụ báo cáo của bên thứ ba. Tất cả các tuyên bố và / hoặc ý kiến ​​thể hiện trong các tài liệu này, và tất cả các bài viết và câu trả lời cho các câu hỏi và nội dung khác, ngoại trừ nội dung được cung cấp bởi Race Jungle, chỉ là ý kiến ​​và trách nhiệm của người hoặc tổ chức cung cấp các tài liệu đó. Những tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Race Jungle. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, hoặc chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào được cung cấp bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

 

14. Liên kết từ các trang web của Race Jungle


Nếu trang web của Race Jungle chứa liên kết đến các trang web và tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, các liên kết này chỉ được cung cấp cho bạn thuận tiện. Điều này bao gồm các liên kết có trong quảng cáo, bao gồm quảng cáo biểu ngữ và liên kết được tài trợ. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc tài nguyên đó, và không chịu trách nhiệm về chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web của Race Jungle thứ ba nào có liên quan đến từ Race Jungle Sites, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các trang Race Jungle Sites.


15. Từ chối bảo hành


Bạn hiểu rằng chúng tôi không thể và không bảo đảm bảo rằng các tệp tin có sẵn để tải xuống từ Internet hoặc Trang Chủ của Race Jungle sẽ không có virut hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục và điểm kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn để bảo vệ chống vi-rút và tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và để sử dụng một phương tiện bên ngoài để bảo đảm dữ liệu của bạn không bị mất.
 

16. Sự bồi thường


Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo vô hại cho Race Jungle, các công ty con, nhà cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ, và các nhân viên, giám đốc, nhân viên, nhà thầu, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp, người kế nhiệm từ bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, các phán quyết, các khoản thưởng, tổn thất, chi phí, phí tổn hoặc lệ phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc việc sử dụng trang Race Jungle của bạn, bao gồm, không giới hạn, bất kỳ sử dụng nội dung, các dịch vụ và sản phẩm của Race Jungle Sites trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản Dịch vụ này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được từ các Trang Chủ của Race Jungle.
 

17. Giới hạn thời gian để yêu cầu bồi thường


Mọi nguyên nhân, hành động liên quan tới các điều khoản của Race Jungle phải được xác nhận trong 1 năm sau khi hành động đó được ngăn chặn.
 

18. Từ bỏ và Tách lẻ


Nếu bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản Dịch vụ này do tòa án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xét xử là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ được loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu sao cho các điều khoản còn lại của Các Điều khoản Dịch vụ sẽ tiếp tục có hiệu lực.
 

19. Toàn bộ thỏa thuận


Các Điều Khoản Sử Dụng này, Chính Sách Bảo Mật, Điều Khoản Sử Dụng của API và bất kỳ điều khoản hoặc chính sách đã đăng nào tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Race Jungle đối với Trang Chủ của Race Jungle và thay thế cho tất cả những hiểu biết, thỏa thuận, cả bằng văn bản và bằng miệng, liên quan đến các trang web của Race Jungle.
 

20. Thay đổi Điều khoản Dịch vụ


Chúng tôi có thể sửa đổi và cập nhật các Điều khoản Dịch vụ theo thời gian theo ý của chúng tôi. Mọi thay đổi có hiệu lực ngay khi chúng tôi công bố thông qua việc thông báo chính xác qua email của tất cả người sử dụng và các Ban tổ chức và những người liên quan. Người sử dụng dịch vụ trên Race Jungle Sites nên tham khảo các điều khoản này mỗi khi bạn truy cập vào trang web của Race Jungle để bạn nhận thức được bất kỳ thay đổi, khi chúng được áp dụng bắt buộc.
 

21. Nhận xét và Mối quan tâm của bạn


Tất cả các thông tin phản hồi, ý kiến, yêu cầu khác đối với hỗ trợ kỹ thuật và thông tin liên lạc khác liên quan đến trang web của Race Jungle nên được chuyển tới support@racejungle.com.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của Race Jungle.