Đặt vé sớm để có giá tốt nhất!

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÀ CHUYỂN ĐỔI SUẤT CHẠY SANG GIẢI KHÁC

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN VÀ CHUYỂN ĐỔI SUẤT CHẠY SANG GIẢI KHÁC

THÔNG BÁO CHÍNH SÁCH MỚI VỀ VIỆC HOÀN TIỀN VÀ CHUYỂN ĐỔI SUẤT CHẠY SANG GIẢI KHÁC

𝐍𝐄𝐖 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐘 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄 𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐅𝐔𝐍𝐃 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐂𝐄𝐒 (𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰)

Kính gửi các Vận động viên thân mến,

Chúng tôi đã cập nhật về chính sách Hoàn tiền và Chuyển đổi suất chạy sang giải khác đối với các vận động viên mua vé tham gia giải chạy được tổ chức bởi Race Jungle. Các chính sách mới nhất có hiệu lực từ ngày 𝟏𝟖/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏.

Dưới đây là nội dung chính sách được cập nhật mà bạn nên lưu ý:

🔹 Khi muốn yêu cầu hoàn tiền, vui lòng gửi đầy đủ chứng từ về việc bạn đã mua sản phẩm, dịch vụ từ website của Ban tổ chức hoặc các đại lý tới email 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭@𝐫𝐚𝐜𝐞𝐣𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞.𝐜𝐨𝐦. Yêu cầu hoàn tiền được xác nhận và mức hoàn tiền theo mốc thời gian tương ứng như sau (tính theo mốc ngày diễn ra sự kiện được công bố lần đầu):

▪️𝐓𝐮̛̀ 𝟔𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧: hoàn 70% chi phí mua gói chạy

▪️𝐓𝐮̛̀ 𝟑𝟎 - 𝟓𝟗 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐚𝐜𝐞: 40% chi phí mua gói chạy

▪️𝐓𝐮̛̀ 𝟏𝟒 - 𝟐𝟗 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐚𝐜𝐞: 10% chi phí mua gói chạy

▪️𝐓𝐮̛̀ 𝟏𝟑 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐚𝐜𝐞 đến race hoặc race bị hoãn, huỷ, chuyển đổi hình thức trong vòng 13 ngày trước ngày race: không hoàn tiền, người tham gia vui lòng tuân thủ toàn bộ yêu cầu của chính quyền và các thể lệ, thủ tục của BTC quy định.

Các sản phẩm/ dịch vụ khác gói chạy đã mua, vui lòng liên hệ với đơn vị cung cấp hoặc tham khảo riêng chính sách từng loại để nắm được thông tin và đảm bảo quyền lợi.

# Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho câc Vận động viên đã lựa chọn chuyển đổi suất chạy.

🔹 BTC đồng ý cho VĐV đăng ký tham gia 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐮𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 với các điều kiện kèm theo như sau:

▪️Giải chạy bị hoãn theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền

▪️Thời điểm gửi yêu cầu thay đổi phải đảm bảo ít nhất trước 35 ngày trước ngày diễn ra sự kiện mà BTC đã công bố

▪️VĐV chỉ được phép thay đổi duy nhất 01 lần

▪️VĐV chỉ được thay đổi miễn phí ở cùng cự ly và hệ thống giải tương đương

▪️Để chuyển đổi VĐV xin vui lòng cung cấp thông tin suất chạy của bạn (Email xác nhận thanh toán thành công, Email xác nhận ghi danh thành công;...) về địa chỉ email: support@racejungle.com để được trợ giúp

# Lưu ý: Chính sách này không áp dụng cho câc Vận động viên đã lựa chọn hoàn tiền.

Cảm ơn bạn đã yêu thích và ủng hộ các giải chạy của Race Jungle.

__________________

𝐍𝐄𝐖 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐂𝐘 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄 𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐅𝐔𝐍𝐃 𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐕𝐄𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐎 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑 𝐑𝐀𝐂𝐄𝐒

We are updating the Refund and Deferral Policy (applying within Race Jungle’s races only). The updated policy will go into effect on May 18, 2021.

Here are the highlights:

🔹 To request a refund, please kindly email to 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭@𝐫𝐚𝐜𝐞𝐣𝐮𝐧𝐠𝐥𝐞.𝐜𝐨𝐦 the proof of successful purchase order of the product, service from The Organizer’s website or from an authorized agent. The refund request will be confirmed and process to refund per the following timeline (calculated according to the date when the event was first announced):

▪️𝐅𝐫𝐨𝐦 𝟔𝟎 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐯𝐞: refund 70% of the purchased total race package

▪️𝐅𝐫𝐨𝐦 𝟑𝟎 – 𝟓𝟗 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞: refund 40% of the purchased total race package

▪️𝐅𝐫𝐨𝐦 𝟏𝟒 – 𝟐𝟗 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞: refund 10% of the purchased total race package

▪️𝐅𝐫𝐨𝐦 𝟏𝟑 𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞: no refunds.

In the event that the race is either delayed or canceled, the deferral can be applied within 13 days prior to the race date. Participants are required to comply with government policies and regulations issued by The Organizers.

The product or service that is purchased, participants may contact to product or service provider or participants may need to comprehend the policy for their own individual benefit.

# Note: This policy is not applicable for runners who have chosen to Change and deferral request to another existing equivalent race.

🔹 The Organizers accepts the change and deferral request, 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐲𝐢𝐧𝐠 𝐟𝐨𝐫 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐫𝐚𝐜𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦. The change or deferral request are only accepted with the following terms:

▪️The race is postponed according to the decisions of the competent authority

▪️Ensure to submit the deferral request at least 35 days before the event date that is announced by The Organizers

▪️Participants are only allowed to request for change once

▪️Participants can request for change, free of charge, at the same distance and existing equivalent within system

▪️To transfer BIB, please provide your purchased race package’s information (Successful payment confirmation email, successful registration confirmation email...) to email address: support@racejungle.com for further support.

# Note: This policy is not applicable for runners who have chosen to Refund request.

Thank you for your appreciation and support for Race Jungle’s races.

 

← Bài trước Bài sau →