Huấn luyện bởi Race Jungle – Trained by Race Jungle

Race Jungle tổ chức lớp cho tổ chức/tập đoàn (vài chục tới hàng trăm vận động viên tham gia trên nhiều khu vực). Lớp học lên lịch ở nhiều nơi, sử dụng ứng dụng phân tích kết quả học tập và giao bài tập về nhà (tập ở nhà). Tương tác trên lớp với Huấn Luyện Viên và tương tác online thông qua các ứng dụng chuyên nghiệp.

Mỗi tổ chức có huấn luyện viên trưởng và các huấn luyện viên trợ lý. Lớp có quay phim, các trợ lý giao bài từ HLV trưởng, phân tích tại lớp nhưng vẫn phân tích sâu hơn qua video và ứng dụng theo dõi khoa học. Các lớp cuối khoá có cuộc đua để thăng hạng hoặc chuyển hạng từ lớp cơ bản sang lớp tiềm năng. HLV trưởng sẽ là người phân tích và lên lịch tham gia các cuộc đua cho cả tổ chức.

HLV là những vận động viên chuyên nghiệp, truyền dạy với nhiều kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Với “Trained by Race Jungle”, chúng tôi hướng tới 2 mục tiêu:

  1. Tạo nghề nghiệp thực sự cho các vận động viên chuyên nghiệp mong muốn sống tốt với nghề thể thao.
  2. Nâng tầm chất lượng, mức độ quy củ, sức lan toả của tập luyện thể thao trong tổ chức, tập đoàn.

 

Trained by Race Jungle / Race Jungle training service

Race Jungle organizes classes for organizations/corporations (several tens to hundreds of participating athletes across multiple regions). Class schedules are available in many locations, using analytics and homework assignments (self-training). Trainees can interact with instructors directly as well as online through professional applications.

Each organization has its own head coach and assistant coaches. Classes are filmed, then the head coach and assistant coaches analyze the trainee’s performance and needs based on what happens on the field, with further analysis via video and monitoring applications. At the end of the program, a race is organized where the trainees can validate their level progress — from basic to advanced. The head coach is in charge of designing and scheduling the race for the whole organization.

Head coaches and assistant coaches are professional athletes, coaches with a lot of experience and enthusiasm.

With “Trained by Race Jungle,” we aim for two goals:

1. Offer a real career for professional athletes who want to make a living from their sports expertise.
2. Improve the spread, quality, level of regulations and safety of sports practice in organizations and corporations.